Round Single Side Tenon

Single Side Tenon
2-3/8” Dia. to 3” Dia.

Category:

Single Side Tenon